Astrid Rademakers Astrid Rademakers Re-integratie Trajectbegeleiding op maat

© Ar Re-integratie     2020           gemaakt door: Jolanda

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ASTRID RADEMAKERS RE INTEGRATIE


Artikel 1 definities

In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:

a) Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Astrid Rademakers op grond waarvan de dienstverlening conform de uitgebrachte offerte wordt uitgevoerd.

b) Opdrachtgever: natuurlijke persoon of rechtspersoon die met opdrachtnemer een

overeenkomst heeft gesloten respectievelijk wenst te sluiten.

c) Opdrachtnemer: Astrid Rademakers Re integratie die zich in Nederland conform de wettelijke bepalingen zelfstandig en voor eigen rekening bezighoudt met het aanbieden van re-integratie diensten, specifiek gericht op terugkeer naar werk.


Artikel 2 algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en opdrachtnemers.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn pas bindend nadat zij schriftelijk door Astrid Rademakers zijn bevestigd en zij gelden uitsluitend voor de opdracht waarvoor zij zijn gemaakt.


Artikel 3 aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen worden schriftelijk uitgebracht met een duidelijke omschrijving van

werkzaamheden, voorwaarden en bepalingen.

2. Alle aanbiedingen geschieden vrijblijvend en zijn gedurende 30 dagen geldig.

3. De opdracht komt tot stand zodra opdrachtgever de aanbieding schriftelijk heeft

geaccepteerd.

4. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de aanbieding zijn

aangebracht, komt in afwijking van het voorgaande lid 3 de opdracht pas tot stand, nadat

Astrid Rademakers aan opdrachtgever schriftelijk heeft bericht met deze afwijkingen van de

aanbieding in te stemmen.

5. Elke opdracht wordt van de zijde van Astrid Rademakers met opdrachtnemer aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat opdrachtgever – uitsluitend ter beoordeling van Astrid Rademakers– voldoende kredietwaardig blijkt te zijn voor de geldelijke nakoming van de opdracht.

6. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offertes c.q.

opdrachtbevestigingen worden verzonden, wordt de factuur tevens als

opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de opdracht juist en volledig

weer te geven. De administratie van Astrid  Rademakers is ter zake beslissend.


Artikel 4 verplichtingen opdrachtnemer

1.Astrid Rademakers  spant zich in dat de geleverde dienst beantwoordt aan de opdracht en voldoet aan de specificaties die gegeven werden bij het aanbod dat leidde tot de opdracht.

2. Astrid Rademakers zal de opdracht uitvoeren conform de kwaliteitscriteria zoals deze van de Stichting Blik op Werk worden verordend.


Artikel 5 verplichtingen opdrachtgever

1. Opdrachtgever dient Astrid Rademakers binnen de daartoe door haar te stellen termijn de

informatie te verstrekken, die nodig is om de opdracht naar behoren uit te voeren.

2. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een betaling van de verschuldigde gelden uiterlijk op de betalingsdatum c.q. aan het einde van de betalingsperiode zoals vermeld op de factuur. Opdrachtgever wordt bij niet tijdige of niet volledige betaling geacht van

rechtswege in verzuim te zijn vanaf het verstrijken van de betalingsdatum.


Artikel 6 betalingen

1. Over betalingen die niet tijdig, dan wel niet volledig zijn verricht, wordt door Astrid Rademakers rente in rekening  gebracht  vanaf het verstrijken van de betalingsdatum tot de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten komen voor rekening van opdrachtgever.

3. De betalingstermijn van iedere ingediende factuur is 14 dagen na datum factuur.


Artikel 7 geheimhouding

Opdrachtgever en Astrid Rademakers  zullen, over en weer de in het algemeen rechtsverkeer vereiste zorgvuldigheid en geheimhouding van alle bijzonderheden in acht nemen met betrekking tot deinformatie waarover zij jegens de ander dan wel individuele personen in het kader van de opdracht de beschikking hebben, tenzij een der partijen op grond van wettelijke verplichting gehouden mocht zijn deze bijzonderheden prijs te geven.


Artikel 8 eigendomsrechten

1. De rechten met betrekking tot alle (geestes-)producten, die door Astrid Rademakers in het kader van de opdracht worden gebruikt , berusten uitsluitend bij Astrid Rademakers, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen.

2. Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot hetgeen (mede) door de opdracht tot stand is gebracht, berusten bij Astrid Rademakers.

3. Opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Astrid Rademakers niet bevoegd tot openbaarmaking of vermenigvuldiging van de in voorgaande leden bedoelde producten (resultaten), noch tot gebruik daarvan voor een ander doel of

terbeschikkingstelling daarvan aan andere personen, dan waarvoor of voor wie de

betreffende producten (resultaten) bestemd zijn.


Artikel 9 derden

1.Astrid Rademakers heeft het recht voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. Astrid Rademakers stelt opdrachtgever daarvan vooraf in kennis.

2. Indien aan het inschakelen van derden, zoals genoemd in lid 1, kosten zijn verbonden, die niet zijn meegenomen in de aanbieding, dient vooraf schriftelijke toestemming van

opdrachtgever te worden verkregen.

3. Astrid Rademakers is met inachtneming van het bepaalde in lid 1 niet aansprakelijk voor de werkzaamheden en de gevolgschade van die werkzaamheden, die door derden zijn verricht.


Artikel 10 aansprakelijkheid

1. Astrid Rademakers neemt op zich de vergoeding van aantoonbare, werkelijk geleden schade door opdrachtgever, als gevolg van het niet, niet volledig of niet tijdig nakomen van de  opdracht, dan wel schade wegens onrechtmatige daad, tot een maximum van de

overeengekomen vergoeding zoals in de aanbieding is vermeld.


Artikel 11 ontbinding

1. Astrid Rademakers heeft, behoudens in he geval van overmacht,   het recht om ingeval door opdrachtgever de verplichtingen uit de opdracht niet, niet volledig of niet tijdig worden nagekomen de opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

2. Ontbinding van de opdracht door Astrid Rademakers is mogelijk door een enkele schriftelijke mededeling zonder dat ingebrekestelling vereist is. Dit laat onverlet het recht van

Astrid Rademakers  op uitbetaling van de reeds verleende diensten, alsmede het recht op

volledige schadevergoeding.

3. Indien een der partijen in staat van faillissement wordt verklaard dan wel surseance van

betaling heeft aangevraagd, kan elke partij zonder inachtneming van enige termijn, bij

aangetekend schrijven aan haar wederpartij deze opdracht met onmiddellijke ingang,

tussentijds beëindigen zonder ter zake tot vergoeding van enige schade verplicht te zijn.


Artikel 12 overmacht

1. Astrid Rademakers  is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien dit voor haar redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Astrid Rademakers ontstane veranderingen die bij het aangaan van de opdracht niet konden worden voorzien. Onder genoemde veranderingen moeten tenminste worden begrepen oorlog, oorlogsgevaar,

staking, brand, diefstal en andere ernstige storingen in de onderneming van opdrachtnemer of diens leveranciers.

2. Astrid Rademakers zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van een

Overmacht situatie en met opdrachtgever overleggen over de termijn waarbinnen alsnog

tot (verdere) uitvoering van de opdracht zal worden overgegaan. Indien de overmacht situatie van tijdelijke aard is, heeft Astrid Rademakers het recht de uitvoering van de

opdracht op te schorten voor de duur dat de overmacht situatie voortduurt.

3. Indien de overmacht situatie naar het oordeel van Astrid Rademakers van blijvende aard is, kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de opdracht en de daaraan

verbonden gevolgen.

4. Astrid Rademakers is in geval van overmacht nimmer tot enige schadevergoeding gehouden.


Artikel 13 beëindiging overeenkomst

De opdracht is uiterlijk beëindigd op de overeengekomen datum of zoveel te eerder nadat aan de overeengekomen resultaten of inspanning is voldaan.


Artikel 14 vrijwaring

De opdrachtgever is gehouden tot vrijwaring van Astrid Rademakers voor aanspraken welke tegen Astrid Rademakers in het kader van de opdracht worden ingediend door derden.


Artikel 15 toepasselijk recht, geschillen


1. Tenzij anders overeengekomen zal de opdracht onderworpen zijn aan het Nederlands recht.

2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de opdracht waarop deze

voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslist binnen het vestigingsgebied van

Astrid Rademakers bevoegde burgerlijke rechter, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.
Artikel 16 slotbepaling

Deze voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen

opdrachtgever en Astrid Rademakers in te houden. Voor zover zich omstandigheden voordoen waarin deze voorwaarden, of enige bepalingen daarvan, tot onredelijke en onbillijke uitkomsten mochten leiden, kan elk der partijen de toepasselijkheid daarvan ter discussie stellen.